Svetová zdravotná organizácia (The World Health Organization) definuje geneticky modifikované organizmy (GMO) ako organizmy, ktorých genetický materiál (DNA) bol zmenený spôsobom, ku  ktorému nedochádza prirodzene. Európska legislatíva je však konkrétnejšia, definuje GMO ako organizmy, v ktorých je genetický materiál zmenený spôsobom, ktorý sa nevyskytuje prirodzene pri rozmnožovaní a/alebo pomocou prirodzenej rekombinácie.


Genetické inžinierstvo typicky znamená spracovanie genetického materiálu organizmu (genómu) v laboratóriu vložením jednej alebo viacerých nových kusov DNA alebo modifikáciou jedného alebo viacerých základných písmen genetického kódu. Toto spôsobí preprogramovanie buniek geneticky modifikovaných organizmov, aby sa vytvoril nový proteín alebo upravila štruktúra a funkcia existujúceho proteínu. Genetická modifikácia (GM) udeľuje nové vlastnosti alebo charakteristiky, ktoré nie sú prirodzene sa vyskytujúce v organizme.


gmo geneticky modifikované potraviny


Medzi manipulácie v rámci GM sú zahrnuté:

• Prenos génov príbuzných a/alebo úplne nepríbuzných organizmov

• Zmena informácií v géne (“zmena génu”)

• Premiestnenie, odstránenie alebo násobenie génov v živom organizme

• Spájanie kusov existujúcich génov dohromady, alebo budovanie nových.


GM gény modifikujú funkcie organizmu. Medzi najčastejšie funkcie GM plodín na trhu sú v súčasnej dobe expresie proteínov, určené na zabíjanie hmyzu, ktorý sa snaží jesť úrodu, alebo tolerancia plodín k herbicídom (produkt Roundup).


geneticky modifikované potraviny gmo


Reálna prax genetického inžinierstva nie je tak jednoduchá a elegantná. Gény nefungujú ako izolované jednotky, ale vzájomne pôsobia na seba a ich prostredie v zložitých spôsoboch, ktoré nie sú dostatočne pochopené alebo predvídateľné. Proces genetického inžinierstva môže narušiť genóm hostiteľa organizmu a genetické fungovanie neočakávaným spôsobom, čo má za následok nepredvídateľné a nezamýšľané zmeny vo funkcii a štruktúre GMO. To môže mať za následok prítomnosť neočakávaných toxínov, alergénov alebo zmenené nutričné hodnoty. Taktiež môže mať neočakávané a škodlivé účinky na životné prostredie. [1]

 

Zástancovia GMO tvrdia, že genetické inžinierstvo je len rozšírením prirodzeného šľachtenia rastlín. Hovorí sa, že GM plodiny sa nelíšia od prirodzene pestovaných plodín, až na úmyselne zavedené cudzie GM gény (transgény) a bielkoviny, ktoré sa majú vyrobiť. No GM je technicky a koncepčne odlišná od prirodzeného šľachtenia a prináša rôzne riziká. Táto skutočnosť je uznaná v národných a medzinárodných zákonoch a dohodách o GMO. Medzinárodná dohoda zvaná Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti, podpísaná 166 vládami po celom svete, sa usiluje o ochranu biodiverzity pred rizikami, ktoré predstavuje technológia GM. Táto dohoda sa spolu s potravinovým kódexom OSN zhodla, že GM sa líši od konvenčného chovu, a že o hodnotenie bezpečnosti by sa malo žiadať skôr, než sa GMO používajú v potravinárskom priemysle alebo uvoľňujú do životného prostredia. [1]


geneticky modifikované potraviny gmo


Geneticky modifikované potraviny boli najprv povolené ako konzumácia pre ľudí v USA. Založené na tvrdení, že sú všeobecne považované za bezpečné (Generally Recognised as Safe - GRAS) napriek tomu, že žiadne z nich nikdy nesplnili kritéria, ktoré definujú stav GRAS. V mnohých krajinách sú GM potraviny schválené regulačnými orgánmi ako “prakticky rovnocenné” s tými, ktoré nie sú geneticky modifikované. [2]


“Argument... pre bezpečnosť geneticky modifikovaných potravín je falošná. Áno, DNA všetkých živých organizmov sa skladá iba zo štyroch nukleozidov, a áno, prakticky všetky proteíny sú tvorené iba z 20 aminokyselín. Ale to znamená, že všetko, kde sú tieto základné stavebné kamene, je bez rizika pre človeka. Rovnaké jednotky, usporiadané v rôznych spôsoboch, sú obsiahnuté vo víruse pravých kiahní, v žľazovom mori, epidemickej chrípke, jedovatej rastline, u tvorov ako sú jedovaté medúzy,  smrtiace hady, žraloky a u ľudí, ktorí tvrdia úplné nezmysly.” - G. D. W. Smith, Fellow of the Royal Society, profesor materiálov, Oxfordská Univerzita, Veľká Británia. [3]

 

História Genetickej modifikácie organizmov

Okolo roku 1900, objavil európsky vedec Gregor Mendel genetickú teóriu manipulácie a vylepšienie rastlinných druhov. Nazval ju “klasický výber”. Rastlina z jednej odrody je krížená s rastlinou tej istej rodiny na produkovanie požadovaných vlastností poľnohospodármi. Niekedy sa to nazýva "kríženie". Je však dôležitý rozdiel medzi touto prírodnou formou manipulácie prírody a genetickou verziou.


Hneď po II. svetovej vojne zistili vedci, že môžu preniesť DNA medzi organizmami. V roku 1953, objavili James Watson a Francis Crick trojrozmerné DNA. To následne viedlo ďalších vedcov k schopnosti identifikácií a “spájania“ génov z jednej rodiny organizmov do DNA inej. Tieto organizmy nie sú z rovnakej rodiny, to je dôležitý rozdiel s krížením. Potom v roku 1973, Herbert Boyer a Stanley Cohen kombinovali svoj výskum na vytvorenie prvej úspešnej rekombinácii DNA organizmu.


gmo geneticky modifikované potraviny


Úrad pre kontrolu potravín a liekov v Spojených Štátoch (FDA) schválil prvý geneticky modifikovaný liek zvaný Genetech’s Humulin v roku 1982. Jedná sa o biosyntetickú formu inzulínu produkovaného geneticky upravovanými baktériami. Bol to prvý oficiálny spotrebiteľský produkt, vyvinutý cez moderné biotechnológie.


V roku 1986, sa Belgicko stalo prvou krajinou na svete, ktorá testovala geneticky modifikovaný tabak pestovaný na poliach. Spojené Štáty vykonali svoje prvé testovacie polia z tabaku a paradajok hneď po tom, v roku 1987.


Spoločnosti Calgene sa v roku 1992 podarilo vyrobiť prvé paradajky, ktoré mali zostať pevné a “čerstvé” dlhšiu dobu. Tieto paradajky sa nazývali Flavr Savr. Potom, čo Monsanto vykúpilo Calgene, bol ich produkt stiahnutý z trhu v roku 1998 kôli vysokým výrobným nákladom a odolnosti spotrebiteľov k tomuto prvému GM potravinárskemu výrobku. [4]


geneticky modifikované potraviny gmo

Okolo roku 1996 boli v Spojených Štátoch oficiálne predstavené na trh s potravinami tieto plodiny: repkový olej z Calgene, Bt (Bacillus thuringiensis) obilie alebo kukurica od Ciba Geisy, Bomoxynil- rezistentná bavlna od Calgene, Bt bavlna od Monsanta, Roundup (glyfozát) ohňovzdorné sójové bôby od Monsanta, Bt zemiaky od Monsanta (neskôr stiahnuté z trhu), vírusu rezistentné tekvice od Monsanto-Asgrow, viac trvanlivých paradajok od DNAP a Zeneca. Monsanto dostalo marketingové schválenie od FDA. To bol oficiálny začiatok moderných geneticky upravených plodín. [4]

 

geneticky modifikované potraviny gmo

GMO plodiny dostupné vo svete 20. Apríla 2015

 

Ako prebieha genetická modifikácia?

1, Izolácia génu

• Gén je fyzicky izolovaný a rozmnožuje sa v GM baktériách ako súčasť molekuly DNA, známej ako plazmid.

 

2, Delenie a spájanie

• Skôr, než sa gén používa na produkciu GM plodín, musí byť spojený s príslušnými genetickými kontrolnými prvkami, ktoré umožnia, aby sa aktivoval v rámci nového rastlinného hostiteľa tak, aby sa efektívne produkoval proteín, ktorý sa kóduje. Genetickí inžinieri používajú rôzne enzýmy na rozdelenie DNA do špecifických sekvencií a spájanie rôznych kusov DNA do plazmidu, ktorý nesie klonovaný gén. Výsledkom mnohých rezných a spojovacích krokov je kompletný genetický konštrukt, zvaný génová kazeta.

 

3, Vloženie GM génovej kazety do kultivovaných rastlinných buniek

• Na dosadenie génovej kazety GM do genómu rastliny príjemcu, sa milióny buniek z uvedeného druhu podrobia procesu (transformácie) vloženia GM génu. Toto sa vykonáva rastom buniek z príjmajúcej rastliny alebo kúsku tkaniva z rastliny, takýto systém sa nazýva “tkanivová kultúra”, a potom za použitia určitých metód sa vložia kazety génu do DNA recipientu rastlinnej bunky. Vložené DNA je určené na preprogramovanie genetického programu buniek, kroré udeľuje úplne nové vlastnosti bunky.

 ako prebieha genetická modifikácia


4, Výber z modifikovaných rastlinných buniek

• V závislosti od typu markerových génov (tolerantné voči herbicídu alebo rezistentné na antibiotiká), ktoré sú súčasťou kazety GM génu sa tkanivová kultúra rastliny, ktorá bola podrobená procesu GM spracuje, buď pomocou herbicídov alebo antibiotikami. Tento proces je dôležitý na to, aby sa zabili všetky bunky až na tie, ktoré úspešne začlenili génovú kazetu GM do svojej vlastnej DNA a spustili ju.

 

5, Hormonálna liečba

• Pár rastlinných buniek, ktoré úspešne začlenili génovú kazetu GM a prežili chemické ošetrenie sa ďalej spracuváva s rastlinnými hormónmi. Tieto hormóny stimulujú GM rastlinné bunky k proliferácii a diferenciácii na málé GM rastliny, ktoré môžu byť prevedené do pôdy a pestované do zrelosti.

 

6, Overenie GM transformácie

• Akonáhle začnú GM rastliny rásť, genetický inžinier ich preskúma a zahodí všetky, ktoré sú deformované, alebo sa ich rast nezdá byť v poriadku. Zvyšné rastliny sú testované tak, aby určili jeden alebo viac GM génov v požadovaných vysokých úrovniach a miestach v rastline. Z mnohých stoviek alebo tisícok GM rastlín vyprodukovaných dokáže len pár splniť túto požiadavku. Tie sú vybrané ako vhodní kandidáti pre komercializáciu.


gmo geneticky modifikované potraviny označenie

Každá z týchto GM rastlín nesie rovnakú GM kazetu génu, ktorá sa vloží na inom mieste v genóme rastliny. Geneticky modifikovaný gén sa vyjadrí na rôznych úrovniach v geneticky modifikovaných rastlinách, a to aj v rôznych častiach. [5]


Spoločnosť Monsanto

Firma Monsanto je popredným svetový dodávateľom herbicídov a semien. Vedie svetový trh GM osiva, vyrába GM odrody kukurice, sôjových bôbov a bavlny. Tiež vyrába herbicíd s názvom Roundup a geneticky vyvinula semená plodín odolné voči Roundupu. Monsanto vlastní jedného z popredných svetových dodávateľov semien ovocia a zeleniny a získala rad regionálnych producentov osív cez dcérsku spoločnosť s názvom Seeds Inc. [6]

monstanto gmo


Na slovenskej stránke Monsanto nájdete ich produkty dostupné na Slovensku, ako aj ich presnú charakteristiku, odolnosti a prednosti plodiny, odporúčané oblasti pestovania na Slovensku a odporúčanú hustotu porastu. (Príklad)


Taktiež nájdete “víziu” spoločnosti, ktorá zahŕňa štyri hlavné body:

• “Dostatok potravín a zdravé životné prostredie.”

• “Budeme rešpektovať náboženské, kultúrne a etické hľadiská ľudí na celom svete.”

• “Budeme jednať čestne, odhodlane, s rešpektom, úprimne, poctivo, skromne a zásadovo.”

• “Budeme pozorne načúvať rôznym názorom a zapojíme sa do konštruktívneho dialógu, aby sme rozšírili naše porozumenie problémom a boli tak schopní lepšie uspokojiť potreby a záujmy celej spoločnosti.” [7]


V roku 1999 úrad pre reklamné štandarty vo Veľkej Británii rozhodol, že reklamy o GM potravinách a plodín spracované firmou Monsanto boli zavádzajúce tvrdením, že GM je rozšírenie tradičných metód šľachtenia.


“Monsanto nemusí zaručiť bezpečnosť biotechnologických potravín. Nášim záujmom je predať čo najviac. Zaistenie ich bezpečnosti je prácou FDA.” - Philip Angell, riaditeľ firemnej komunikácie Monsanta


“V konečnom dôsledku je to výrobca potravín, kto je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti.” - Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA)


“Nepredpokladá sa, že EFSA vykoná bezpečnostné štúdie GM potravín. Je na navrhovateľovi GM preukázať bezpečnosť týchto produktov.” - Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) [8]


gmo potraviny monstanto

 

Ak vás firma Monsanto zaujala a chcete zistiť viac informácií odporúčam vám pozrieť si dokument s názvom Svět podle společnosti Monsanto.


Možné účinky GMO na zdravie

Medzi údajné následky na zdravie testovaných zvierat, ktoré môžu pochádzať z kŕmenia GM potravinami, alebo zo zvyškov pesticídov (glyfosátu), použitým na nich patria zmeny črevných baktérií, poruchy vo fungovaní tráviaceho traktu, poruchy pečene, pankreasu, urýchlené starnutie pečene, poruchy funkcie enzýmov v obličkách a srdci, imunitné poruchy a alergické reakcie.

 gmo geneticky modifikované potraviny označenie

 

V nedávnej a veľmi detailnej francúzskej štúdii Dr. Seralini testoval GMO na potkanoch. Potkanom krmeným komercionalizovanou GM kukuricou údajne rástli veľké rakovinové nádory, došlo u nich k vážnemu poškodeniu pečene a hypofýzy po niekoľkých mesiacoch pozorovania. Vykazovali vyššiu mortalitu a nižšiu mieru plodnosti. Pokiaľ prežili dosť dlho a mali mláďatá, boli oveľa menšie, než sú obykle.


Dr. Árpád Pusztai a jeho kolega uskutočnili štúdiu o geneticky modifikovaných zemiakoch. V tejto štúdií boli potkany krmené buď:

A, geneticky modifikovanými zemiakmi (vyrobené spoločnosťou Axis Genetics) pre expresiu proteínu s názvom agglutinin alebo GNA.
B, bežnými zemiakmi
C, bežnými zemiakmi zmiešanými s GNA.

 

Potkany zo skupiny A preukázali poškodenie čriev a imunitného systému, zatiaľ čo ostatné skupiny nie. S povolením svojho zamestnávateľa, inštitútu Rowett v Škótsku, vyjadril Dr. Pusztai svoje obavy v televíznom rozhovore. Deň, po odvysielaní programu boli jeho výskumy pozastavené, jeho výskumný tím rozdelený a on bol požiadaný vládou neprehovoriť o svojom výskume nikdy viac. [9] Či je toto pravda, alebo len nejaké dohady a konšpirácie, je dnes už ťažké určiť.


gmo

Jedným z najdôležitejších dokumentov ukazujúcich, že GMO škodí zdraviu bol publikovaný v roku 2012 od Gilles-Eric Séralini a spol. Stredobodom tejto štúdie bola geneticky modifikovaná odroda kukurice s názvom NK603, ktorá je navrhnutá tak, aby prežila herbicíd Roundup. Títo výskumníci tvrdia, že kukurica NK603 s použitím alebo bez použitia Roundup-u spôsobovala toxicitu viacerých orgánov, čo viedlo k závažným ochoreniam pečene, poškodeniu obličiek, predčasným úmrtiam, a to namä u mužov. Táto štúdia je dôležitá lebo podotýka, že všeobecné poznatky a posudzovanie bezpečnosti GMO sú nedostatočné. Severná a Južná Amerika sa vystavuje najmä nebezpečenstvu spojeným s týmto druhom GMO, kde sa používa ako krmivo pre zvieratá. [9]


Avšak, podľa niektorých zdrojov bol kmeň potkanov v tejto štúdií náchylný k nádorom. V dokumente sa neobjavili žiadne vykonané štatistické analýzy a použili príliš málo potkanov, takže nebolo možné presne zistiť, či boli nádory z dôsledku potravín, chemikálií alebo skutočnosti, že by kmeň týchto potkanov dostal nádory bez ohľadu na to, čím boli kŕmené. Poznatky z Seraliniho dokumentu sú na rozdiel od iných dlhodobých štúdií úplne iné. Pozrite si prehľad výhrad týkajúcich sa tohto dokumentu.

 

Existuje niekoľko parametrov, kde by mohlo byť GM krmivo považované ako zdravé. V niektorých prípadoch malo GMO ochranný účinok. U ošípaných kŕmených GM obilím sa našlo o 50% menej sdrcových abnormalít. [10]

 

Zástancovia GMO zas hrdo oznamujú, že existuje sedemnásť miliónov poľnohospodárov pestujúcich GMO v dvadsiatichôsmich krajinách po celom svete, a že produkcia GMO plodín sa zvýšila stonásobne od roku 1996. V skutočnosti, viac ako 90% všetkých GMO sa pestuje iba v piatich krajinách. Skutočný počet GMO poľnohospodárov je pravdepodobne bližšie k 3,8 miliónov, alebo len 0,38% celosvetových poľnohospodárov.


Testovanie GMO na ľuďoch je zakázané

Testovať potenciálne nebezpečné potraviny na ľuďoch je považované za neetické. Každý, kto chce testovať GM semená musí získať presne rovnaký typ, ktorý je predávaný obchodnými spoločnosťami a používaný poľnohospodármi na celom svete. Spoločnosti vyrábajúce GMO to robia nemožným, keďže zakazujú svojím zákazníkom predávať alebo zdielať ich semená na výskumné účely. Ak napriek prísnym dohodám o dôvernosti urobia inak, sú následne obžalované týmito spoločnosťami. [10]


gmo potraviny nebezpečenstvo alebo nie?

 

Prečo vzniklo GMO?

GMO boli vytvorené, aby:

• odolávali nevhodným podmienkam, ako sucho
• zvýšili množstvo vitamínov v potravinách
• odpudzovali hmyz a pesticídy
• poľnohospodári dokázali vysadiť viac plodín na rovnakej ploche


Plodiny, v ktorých sú GMO prítomné:

• Lucerna používaná ako krmivo pre dobytok
• Repka (repkový olej)
• Kukurica (potraviny, škrob, oleje, sladidlá, krmivá pre zvieratá, atď.)
• Bavlna (olej z bavlnkových semien)
• Sója (potraviny, olej, krmivo)
• Cukrová repa (cukor, rôzne sladidlá)
• Menšie plodiny ako papája, slivky a tekvice.


GMO v našej strave:

• Mäso z hovädzieho, bravčového, hydinového mäsa (krmené GM lucernou, kukuricou, bavlnkových semien + rastové hormóny a antibiotiká)
• Ryby (krmené kukuricou a sójou zafarbenou umelými farbivami z ropy)
• Vajcia
• Mliečne výrobky z hovädzieho dobytku
• Vitamíny, doplnky stravy a dokonca aj niektoré lieky (mnoho ich zložiek je odvodených z GM potravín)
• V kožných výrobkoch a kozmetike [11]


škodi gmo?

 

GMO v Európe a na Slovensku

Dnes sa v Európe pestuje jedine GM kukurica s názvom MON810, vyrobená firmou Monsanto. Autorizovaná v roku 1998, zakázaná kvôli bezpečnostným opatreniam v deviatich európskych krajinách a pestovaná iba v štyroch. Pokrýva trochu viac ako 100.000 hektárov (približne 0,1% celkovej poľnohospodárskej plochy v EÚ), a to najmä v Španielsku. Portugalsko má niekoľko tisíc hektárov, zatiaľ čo Česká republika a Slovensko majú minimálne množstvo.

gmo na Slovensku

 

Zoznam geneticky modifikovaných organizmov, ktorých používanie v Slovenskej republike bolo povolené v rokoch 2007-2015. Ďalšie informácie o GMO na Slovensku.


Nariadenie EU o označovaní GMO potravín

Nariadenie (ES) č.1829/2003 Európskeho parlamentu a rady z 22. septembra 2003, stanovuje osobitné požiadavky na označovanie potravín, ktoré obsahujú GMO. GMO musia byť označené bez ohľadu na to, čo DNA alebo proteíny odvodené od genetickej modifikácie sú obsiahnuté v konečnom produkte alebo nie. Vzhľadom k tomu, že vlády sú pod tlakom potravinárskych a poľnohospodárskych odvetví, označovanie produktov živočíšneho pôvodu, ako je mäso, mlieko alebo vajcia získané zo zvierat kŕmených GMO krmivom nie je žiadané v nariadení 1829/2003 napriek požiadavkam spotrebiteľov. [12]


gmo geneticky modifikované potraviny označenie


“Účelom tohto nariadenia v súlade so všeobecnými zásadami, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 178/2002 je: vytvoriť základ pre zabezpečenie vysokého stupňa ochrany ľudského života a zdravia, zdravia zvierat, ochrany životného prostredia a záujmov spotrebiteľa vo vzťahu ku geneticky modifikovaným potravinám a krmivám.” [13]. Nariadenie nájdete tu.


Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a Luxembursko prijali legislatívne opatrenia, aby umožnili a stanovili podmienky pre GMO bez označenia. Výsledkom bolo, že niektoré spoločnosti začali označovať živočíšne produkty ako pochádzajúce zo zvierat bez kŕmenia GMO a niektoré značky a obchodné reťazce začali pridávať “kŕmené bez GMO” na označenie produktov. [12]


“Označovanie výrobkov umožňuje spotrebiteľom vybrať si na základe informovanosti a uľahčuje slušnosť obchodov medzi predávajúcim a kupujúcim”


“Označenie nesmie zavádzať kupujúceho, pokiaľ ide o vlastnosti potravín a medzi iným najmä ich podstaty, pôvodu, vlastností, zloženia a spôsobu ich výroby”


gmo označenie potravín


“Tam, kde je to vhodné, je potrebné zaviesť na základe záverov posúdenia rizika požiadavky na monitorovanie geneticky modifikovaných potravín na ľudskú výživu a geneticky modifikovaných krmív na výživu zvierat po ich umiestnení na trh.” [13]


3 typy označení etikiet zravých potravín:

1, 100% organické - všetky zložky sú organické.

2, Organické - aspoň 95% zložiek je organických. Ostatných 5% však stále nesmú byť GMO.

3, Vyrobené s organickým základom - aspoň 70% ingrediencií je organických, ale zvyšných 30% nesmie byť GMO. [11]


gmo označenie potravín


GMO potraviny a plodiny v blízkej budúcnosti

Svetový potravinový program (WFP) a organizácia poľnohospodárstva zverejnila ďalšie projekty genetického inžinierstva do budúcnosti: fazuľa odolná voči vírusom, cukrová trstina schopná tolerovať vyššie alebo nižšie teploty, maniok odolný voči ochoreniam, ryža s vysokým obsahom železa, bavlna vyžadujúca menej dusíkatých hnojív. Vedci pracujú na ambícióznejších nápadoch: mrkva bohatá na vápnik, antioxidačné paradajky, orechy, na ktoré nie je človek alergický, pomaranče odolné voči baktériám, pšenica schopná zachovania vody, kukurica a maniok obohatený extra živinami, a ľan ako rastlina, produkujúca zdravé oleje, predtým k dispozícii iba v rybách.


GMO nepriateľ alebo hrdina?

Svetová zdravotnícka organizácia, Americká lekárska komora, Národná akadémia vied a Americká asociácia pre rozvoj vedy vyhlásili, že neexistuje dostatok dôkazov dokazujúcich nebezpečenstvo geneticky modifikovaných organizmov. Stovky štúdií dokazujú tento záver. Ale mnohí z nás neveria podobným tvrdeniam. Lákajú nás skeptici, ktorí tvrdia, že je ku tejto téme viac, že niektoré štúdie zistili riziká spojené s GMO, no Monsanto sa to pred verejnosťou snaží utajiť.


gmo geneticky modifikované potraviny označenie

Existuje mnoho takýchto "bojovníkov" proti GMO, ktorí sú často označovaní ako konšpirátori


Pred dvadsiatimi rokmi sa poľnohospodári pestujúci papáju ocitli v ťažkostiach. Tzv. Ringspot vírus prenášaný hmyzom ničil ich úrodu. Poľnohospodári skúšali všetko, aby zastavili vírus: šľachtenie, striedanie plodín, karantény, no nič nepomohlo. Vedec Dennis Gonsalves dostal jeden nápad z časti od spoločnosti Monsanto. Bola by GM papája imúnna voči vírusu, ak by sa preniesol gén z neškodnej časti vírusu, známy ako obalový proteín do DNA papáje. Dnes sa GM papája považuje za triumf, ktorý zachránil priemysel na Havaji.

 

V roku 1901 zistil japonský biológ, že kmeň baktérií (bacillus thuringiensis) zabíja priadku morušovú v jeho krajine. To sa ukázalo byť užitočné ako ochrana plodín pred hmyzom. Farmárom a ochrancom životného prostredia sa to náramne páčilo. Bolo to prirodzené, efektívne a neškodné pre stavovce.


Okolo roku 1980, zistili belgický vedci lepší spôsob ako produkovať insekticíd. Dali gén z baktérií do tabakových rastlín. Hmyz, snažiaci sa jesť rastlinu, uhynul. Farmári už naďalej neporebovali baktérie. Rastliny, ktoré mali nový gén, známy ako Bt, produkovali insekticídny proteín.

gmo RIZIKO alebo pomoc


V súčastnosti, štvrť miliardy detí v predškolskom veku trpí nedostatkom vitamínu A. Každý rok 250 000 až 500 000 týchto detí oslepne a až polovica následne umrie. Veľká časť detí pochádza z juhovýchodnej Ázie, kde sa ľudia spoliehajú na ryžu ako hlavný zdroj výživy. Ryža nemá dostatok beta karoténu, ktorý vytvára vitamín A. Pred 20 rokmi, tím vedcov pod vedením Inga Potrykusa vyrazil k vyriešeniu tohto problému. Ich plánom bolo vytvoriť nový druh ryže, ktorý by si beta karotén vyrábal. V roku 1999 dosiahli svoj prvý veľký prelom. Prenosom génov z narcisov a baktérií, vytvorili svetovo prvú beta karoténovú ryžu. Žlté zrná sa začali nazývať ako “zlatá ryža”. Prezident Clinton slávil úspech a vyzval skeptikov GMO, aby urobili to isté. Uznal, že s genetickým inžinierstvom “je tendencia zaobchádzať ako s predmetom záujmu agropodnikania a zárobku veľkých ziskov, proti bezpečnosti potravín.” “Ak by sme mohli dostať viac tejto zlatej ryže do rozvojového sveta” povedal Clinton, “mohli by sme zachrániť 40 000 životov denne.”


Najlepší spôsob, ako vylepšiť genetické inžiniersvto herbicídneho priemyslu je podporovať technológiu a posunúť ju dopredu. Vysvetliť politikom, výrobcom potravín a firmám produkujúcich osivá, že chceme lepšie a zdravšie verzie GMO.[15]


gmo geneticky modifikované potraviny označenie


Musíme uznať, že v 80-tich a 90-tich rokoch minulého storočia boľa ľudská populácia výrazne nižšia než dnes. GMO vzniklo ako nutnosť aj kvôli finančným nákladom poľnohospodárov, väčšieho dopytu ich produktov na rovnakej ploche, šľachteniu rastlín, záchranu plodín. Nakupovanie 100% organickej stravy sa nám možno zdá lákavé, no nie každý z nás má možnosť tohto výberu (napr. ľudia žijúci v malých mestách) alebo financie potrebné na rodinný nákup. Možno sú organické potraviny zdravšie a chutnejšie, ale občas si radšej zvolíme dlhšiu trvanlivosť produktov (napr. pri cestovaní, uponáhľanom životnom štýle). Taktiež nutričné obohacovanie môže mať svôj benefit v krajinách, alebo častiach zeme, kde sú ľudia limitovaní na rôzne potrebné vitamíny, minerály. Či je pestovanie GMO plodín správne alebo nie necháme na vás, nedokážeme však zastaviť vývoj ľudstva v poľnohospodárskom, či v inom priemysle.

 

Zdroje:

[1] J. Fagan, M. Antoniou, C. Robinson, GMO Myths and Truths, London, Earth Open Source, 2014, pp. 20-24, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[2] J. Fagan, M. Antoniou, C. Robinson, GMO Myths and Truths, London, Earth Open Source, 2014, p. 57, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[3] J. Fagan, M. Antoniou, C. Robinson, GMO Myths and Truths, London, Earth Open Source, 2014, p. 127, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[4] Chef A. Braux, C.E.P.C., C.M.B., GMO 101: a practical guide to genetically engineered food, United States of America, Alain Braux International Publishing, LLC,  2014, pp. 18-19, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[5] J. Fagan, M. Antoniou, C. Robinson, GMO Myths and Truths, London, Earth Open Source, 2014, pp. 25-28, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[6] M. Landa, Jeffrey L. Covell; Frederick C. Ingram, Monsanto Company, [website], 2006, https://www.encyclopedia.com/topic/Monsanto_Company.aspx, (accessed 10 March 2016) .

[7] Monsanto, Vízia spoločnosti, [website], 2016, https://www.monsanto.sk/vizia-spolocnosti/, (accessed 10 March 2016) .

[8] J. Fagan, M. Antoniou, C. Robinson, GMO Myths and Truths, London, Earth Open Source, 2014, p. 56, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[9] S. Krimsky, J. Gruber, The GMO Deception: What You Need to Know about the Food, Corporations, and Government Agencies Putting Our Families and Our Environment at Risk, New York, Skyhorse Publishing, 2014, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[10] L. Katiraee, 10 studies proving GMOs are harmful? Not if science matters, [website], 2015,  https://www.geneticliteracyproject.org/2015/11/13/10-studies-proving-gmos-are-harmful-not-if-science-matters/, (accessed 24. March 2016).

[11] Chef A. Braux, C.E.P.C., C.M.B., GMO 101: a practical guide to genetically engineered food, United States of America, Alain Braux International Publishing, LLC,  2014, pp. 27-28, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[12] Chef A. Braux, C.E.P.C., C.M.B., GMO 101: a practical guide to genetically engineered food, United States of America, Alain Braux International Publishing, LLC,  2014, pp. 33-35, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[13] S. Krimsky, J. Gruber, The GMO Deception: What You Need to Know about the Food, Corporations, and Government Agencies Putting Our Families and Our Environment at Risk, New York, Skyhorse Publishing, 2014, Available from: E-Book Library, (accessed 10. March 2016).

[14] E.g. Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a rady z 22. Septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách [2003] OJ L268/1

[15] W. Saletan, Unhealthy Fixation, [website], 2015, https://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2015/07/are_gmos_safe_yes_the_case_against_them_is_full_of_fraud_lies_and_errors.html, (accessed 24. March 2016).